Menu Maki Sushi Sashimi

M8  14€30
1 soupe, 1 salade,
8 Futomaki


M9  14€30
1 soupe, 1 salade,
Assortiment de 8 sushi


M10  18€00
1 soupe, 1 salade,
6 maki saumon,
Assortiment de 8 sushi

M11  15€80
1 soupe, 1 salade, 1 riz,
Assortiment de 4 sushi,
Assortiment de 9 sashimi

M12  18€00
1 soupe, 1 salade, 1 riz,
6 maki saumon, 4 sushi,
Assortiment de 9 sashimi

M13  14€00
1 soupe, 1 salade, 1 riz,
6 maki saumon,
Assortiment de 9 sashimi


M14  14€00
1 soupe, 1 salade, 1 riz,
Assortiment de 12 sashimi


M15  17€50
1 soupe, 1 salade, 1 riz,
Assortiment de 16 sashimi